skip to Main Content

Regulamin

Regulamin Portalu LivingNatural.pl

 

 

Art. 1 WSTĘP

 

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Portalu internetowego LivingNatural.pl znajdującego się pod adresem internetowym http://www.livingnatural.plRegulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal LivingNatural.pl. Każda osoba z chwilą rejestracji zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

  

Art. 2 DEFINICJE

 

§ 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Administrator — podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Portalu na rzecz UżytkownikówPortalu, którym jest LivingNatural Krzysztof Tucki zarejestrowaną w wydziale działalnści gospodarczej gminy Nowy Prażmów pod numerem NIP: 669-194-63-77, REGON: 331075579.

Baza danych — zbiór danych i zdjęć udostępnionych przez Użytkowników Portalu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

Konto dostępne dla Użytkownika miejsce w Portalu, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

Login — prywatna i rzeczywista nazwa UżytkownikaPortalu, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.

LivingNatural.pl — portal społecznościowy figurujący pod adresem internetowym http://www.livingnatural.pl

Osoba — osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

Poczta — elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Portalu.

Profil Użytkownika — strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Portalu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin — przedmiotowy dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.

Portal — społecznościowy portal LivingNatural.pl, figurujący pod adresem internetowym http://www.livingnatural.pl, będący serwisem internetowym, umożliwiający Użytkownikom czytanie i opinowanie artykułów, produktów i usług prezentowanych w portalu oraz dodawanie własnych produktów wraz ze swoimi opiniami na jego temat, nawiązywanie kontaktów, wyszukiwanie znajomych oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.

Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez PortalUżytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

 

 

Art. 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

 

§ 1. Właścicielem Portalu jest LivingNatural Krzysztof Tucki, z siedzibą w Nowym Prażmowie, przy ul. Akacjowej 49b, 05-505 Nowy Prażmów

§ 2. Przedmiotem działalności Portalu jest prowadzenie przez Administratora Portalu informacyjno – społecznościowego umożliwiającego opiniowanie artykułów, produktów i usług wprowadzanych przez Administratora lub innych Użytkowników Portalu, a także zawieranie nowych znajomości pomiędzy Uzytkownikami, jak również udostępnianie przez Administratora zasobów Portalu w celu umieszczania w nim przez Użytkowników danych i zdjęć.

§ 3. Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

§ 4. Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

Art. 4 UCZESTNICTWO W PORTALU

 

§ 1. Uczestnikami Portalu są jego Użytkownicy.

§ 2. Utworzenie i korzystanie z KontaPortalu jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 3. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem Rejestracja. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

§ 4. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imię, data urodzenia, a także opcjonalnie pozostałych danych.

§ 5. Niedopuszczalne jest podawanie fikcyjnych danych lub danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.

§ 6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

1) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

2) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu,

3) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

5) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Portalu dla celów świadczenia przez Administratora usług w Portalu, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Portalu udzieliły takiego zezwolenia;

6) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu,

7) umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

 

 

Art. 5 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności (załącznik do niniejszego regulaminu).

§ 2. Administratorem danych osobowych jest Living Natural Krzysztof Tucki, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

§ 4. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w art. 4 § 6, stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy.

§ 5. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Portalu, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych osób o których mowa w art. 4 § 6. ustęp 7 albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek Administrator może odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę zUżytkownikiem.

§ 6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Danych.

§ 7. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

§ 8. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

b) natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

§ 9. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Art. 6 KORZYTANIE Z PORTALU PORTALU

 

§ 1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.

§ 2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez UżytkownikaAdministrator ma prawo do zablokowania Konta. DziałaniaUżytkownika polegające na próbie destabilizacji Portalu stanowią czyn zabronionyw myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

§ 3. Zawierając umowę z AdministratoremUżytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

1) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,

2) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innychUżytkowników,

4) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę AdministratoraUżytkowników i innych Osób.

§ 4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Portalu, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

§ 5. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z art. 4 § 6. ustęp  4, 5 Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Portalu treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Portalu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Portalu oraz usunięcia z Portalu.

§ 6. Zabrania się wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

 

Art. 7 ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 

§ 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Portalu bądź innych Użytkowników.

§ 2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe I wulgarne.

§ 4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

§ 5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta.

§ 6. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:

1) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

2) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,

3) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu.

§ 7. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.

§ 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.

§ 9. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

 

 

Art. 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 

§ 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

§ 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

§ 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców PortaluAdministrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

§ 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danychUżytkowników niezgodnie z celem działania Portalu.

§ 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

 

 

Art. 8 REKLAMACJE I TRYB ICH ROZWIĄZYWANIA

 

§ 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

§ 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

§ 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

§ 4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji PortaluAdministrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

 

 

Art. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.livingnatural.pl/regulamin

§ 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

§ 3. W przypadku dokonania zmian w RegulaminieAdministrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.

§ 4. Warunkiem dalszego korzystania z Portalu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w RegulaminieUżytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.

§ 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Portalu. Umowy zawarte pomiędzyUżytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

§ 6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Niniejszy regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://livingnatural.pl/regulamin.

 

 

Dodaj komentarz

WordPress spam zablokowany CleanTalk.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
Search
SUBSKRYBUJ
ZAPISZ SIĘ
Gotowa na pigułkę szczęścia?
Zacznij już od przyszłego tygodnia!
Skład: 100% świeżych informacji o zdrowiu, 2 dawki nowinek kosmetycznych, 3 krople zakupowego szału i duża szczypta naszej miłości do Was
Anna Tucka
Redaktor Naczelna LivingNatural.pl